درسی بزرگ از کتابی کوچک

تصور کنید ابزاری داشته باشید که به وسیلۀ آن موقعیت‌های زندگی روزمرۀ خود، مثل شغل و اطرافیانی که دارید، طبقۀ اقتصادی‌تان، میزان برخورداری‌ها یا کمبودها، رؤیاها و سرگرمی‌ها، رابطه‌ها و برنامه‌های…


0 نظر18 دقیقه