پژوهشی جامعه‌شناختی با سویۀ فلسفی. مختصر اما پرمغز، کم‌حجم ولی پرچگال، و نسبتاً دشوار. مسئلۀ محوری بحران معنای زندگی در زیست‌جهان مدرنیته است. برای رسیدن به نتیجه، چگونگی شکل‌گیری معنا در زندگی فردی و اجتماعی، و ویژگی‌های مثبت و منفی مدرنیته دقیق بررسی می‌شوند. معلوم می‌شود همیشه شرایط معناداری حامل امکان‌های بحران معنا هم هستند. و بر این نکتۀ کلیدی تأکید می‌شود که ویژگی اصلی مدرنیته سکولاریسم نیست، بلکه پلورالیسم است که سکولاریسم یکی از گزینه‌های آن است. لذا مدرنیته حتی امکان معناهای متعالی و دینی را حمل می‌کند. نویسندگان راه‌حل‌هایی فردی و اجتماعی نیز برای بحران معنا ارائه می‌کنند. ترجمۀ دکتر مرشدی بهتر است.

مدرنیته، کثرت‌گرایی و بحران معنا (جهت‌گیری انسان مدرن)
نویسندگان: پیتر برگر و توماس لاکمن
مترجم: ابوالفضل مرشدی
ناشر: نشر ثالث

مدرنیته، تکثرگرایی و بحران معنا (جهت‌گیری انسان مدرن)
نویسنده: پیتر ال. برگر و توماس لاکمن
مترجم: یونس خسروی و احمدرضا اشرفی برزیده
ناشر: انتشارات جامعه‌شناسان