هنر عشق ورزیدن

این کتاب مختصر اولین بار در سال 1956 منتشر شد، ولی همچنان یکی از مفیدترین کتاب‌ها دربارۀ عشق است. برخلاف بیشتر کتاب‌ها فقط تعریف و توصیف عشق نیست، بلکه رویکرد هنجاری و حتی درمانی دارد. از این کتاب می‌آموزیم که عشق در اصل یک کنش هنری است و نه صرف احساس و عاطفه و حالت. از نظر فروم عشق فعلی است که به احتمال زیاد به شکست منتهی می‌شود، مگر این‌که آن را اخلاقی و خلاقانه انجام دهیم. انجام دادنش هم فوت و فن خاص خودش را دارد. فروم می‌خواهد همین نکات و راه حل‌ها را بر اساس سرشت انسان تشریح کند.