درد باردار است!

من همین‌جوری هم نوشته‌هایم جدّی است و به‌سختی می‌توانم شوخ‌طبعی زندگی و گفتارم را در نوشته‌هایم تزریق کنم. نوشتن دربارۀ «درد» و آن هم کتابی با عنوان «فلسفۀ درد» این توانایی‌ام را به صفر نزدیک می‌کند. آخر دردها اصلاً شوخی‌بردار نیستند؛ به‌قول مرلوپونتی، «بدنِ من فقط تجربه‌ای در میان تجربیات بسیار…


اول و آخر پرسش

«در همۀ آن چیزهایی که بیشترین اهمیت را برای ما دارند – ذات و طبیعتاً خود درونی‌مان، و نیز خود درونی دیگر مردم، و این‌که آیا این خودها هیچ آیندۀ ماندگاری دارند یا نه؛ ذات و طبیعت جهان بیرون از خودمان، ذات و طبیعت فضا، ذات و طبیعت زمان، ذات و طبیعت چیزها و اشیاء در جهان؛ اعتقادات اخلاقی‌مان؛…