سبک‌بار مردم سبک‌تر روند

در چند دهۀ اخیر، تحقیقات زبان‌شناسانه و ذهن‌شناسانه صدرنشین علوم انسانی شده‌‌اند. یک فایدۀ مهم این تحقیقات، بیرون بردن استعاره از چنبرۀ علوم ادبی و آوردنش به گسترۀ دانش‌ها بوده است؛ حتی دانش‌های تجربی. بنابراین عجیب نیست که برای مسئله‌ای فلسفه از آن استفاده کنیم. دربارۀ معنای زندگی فراوان گفته‌اند…