چرا باید از استبداد ترسید؟

همین اول کار بگویم که برای مطالعه این کتاب هیچ حق انتخابی نداشتم. به عبارت دیگر، از هیچ‌کدام از آن دلایل نسبتاً باشکوه خبری نبود که باعث می‌شوند کتابی را از میان هزاران کتاب برگزینم. البته قرار هم نیست همیشه انتخابی در کار باشد؛ به‌خصوص اگر بدون هیچ دغدغۀ مهمی دل‌مان بخواهد صرفاً کتاب بخوانیم و لذت…