فلسفه در کلینیک مشاوره

مقدمه‌ها نوشتۀ من دقیقاً برای کسانی است که فارغ‌التحصیل فلسفه هستند و تا آخر هم رفته‌اند؛ یا اینکه می‌خواهند فلسفه را به طور جدّی بخوانند و ادامه دهند. اما اگر نمی‌خواهید فلسفه را جدّی بگیرید یا…


0 نظر9 دقیقه

درد باردار است!

من همین‌جوری هم نوشته‌هایم جدّی است و به‌سختی می‌توانم شوخ‌طبعی زندگی و گفتارم را در نوشته‌هایم تزریق کنم. نوشتن دربارۀ «درد» و آن هم کتابی با عنوان «فلسفۀ درد» این توانایی‌ام را به صفر نزدیک می‌کند.…


0 نظر8 دقیقه