تقریباً همۀ شناخت ما از جهان در قالب اخبار به دست‌مان می‌‌رسد. لذا، هر تغییری در نسبت ما با اخبار منجر به تغییر فهم ما از جهان خواهد شد. پس اگر اخبار را نقادانه گوش دهیم، فهمی بهتر و درست‌تر از جهان خواهیم داشت. اما اگر از سازوکار اخبار درست سر درنیاوریم، افسار فهم ما به دست آن می‌افتد و آگاهی ما به همان سطح و سنخ سقوط می‌کند. متأسفانه فهم عرفی و دانش متعارف از پسِ پیچیدگی‌های اخبار جهت‌دار، تحریف‌شده یا بی‌معنا برنمی‌آیند. برای این منظور لازم است روش خاص نقادیِ اخبار را بیاموزیم. از این جهت، این دو کتاب منبع مناسبی هستند. اثر پل و الدر مختصر و عمومی است، و دیگری مفصل و تاحدی تخصصی.

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه‌ها تشخیص دهیم
نویسندگان: ریچارد پل و لیندا اِلدر
مترجم: مهدی خسروانی
ناشر: نشر نو

 

اخبار و سایر چرندیات (رو کردن دست مهمل‌باف‌ها)
نویسندگان: کارل تی. برگستروم و جوین وست
مترجم: تهمینه نصراللهی
ناشر: نشر مون